Kreativitet i det dagliga arbetet - enligt revisorer

 • Ioanna Papakosta
 • Ivana Vasic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Enligt tidigare studier har det framkommit att kreativitet förekom på skatte-, konsult- och revisionsavdelningen. Studien resulterade även i att kreativitet inte bör begränsas till specifika branscher, då alla på något sätt kan utnyttja kreativitet i olika situationer i arbetet. Studien i fråga var av kvantitativ karaktär och vi valde genom kvalitativ metod ta reda på hur kreativitet, enligt revisorer, förekommer i deras dagliga arbete.

  Syftet med studien är att skapa en förståelse för på vilka sätt revisorer enligt dem är kreativa i det dagliga arbetet. På grund av det valda syftet behövs även en förståelse för vad begreppet kreativitet innebär för revisorerna. För att uppnå studiens syfte användes bland annat litteratur om: socialkonstruktivism, vad kreativitet är och kreativitet i det dagliga arbetet. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, där intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med en revisor i taget.

  Empirin i denna studie visade att kreativitet förekom på olika sätt i det dagliga arbetet hos revisorer. Empirin resulterade att kreativitet i det dagliga arbetet förekommer enligt tre kategorier: ovanliga arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, skrivbordsarbete och vid rådgivningen med kunder. Slutsatserna i denna studie var att kreativitet i det dagliga arbetet hos revisorer förekom enligt de tre nämnda kategorierna där kreativitet fick innebörden av frihet, analytiskt tänkande och mervärde.

   

  Tilldelningsdatum2016-sep.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Johan Alvehus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Juridik och samhälle (50502)

  Nyckelord

  • kreativitet
  • revisor
  • kreativitet i det dagligt arbete
  • socialkonstruktivism
  • kreativitet genom kunskap
  • kreativitet genom samarbete

  Citera det här

  '