Krisande avkastning
: en jämförande studie av hållbara och traditionella fonder under Covid-19

 • Sabina Behlic
 • Daria Wisniewska

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Många investerare har än idag svårt att bedöma ifall hållbarhet bidrar till värdeskapande resultat. Tidigare forskning har kommit fram till varierande resultat gällande hållbara och traditionella fonders prestation. Vi vill med denna uppsats undersöka ifall något resultat från tidigare forskning kan appliceras även vid en ekonomisk kris. Studiens syfte var att undersöka eventuella skillnader i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder. Studien jämförde riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder under fyra perioder, varav den första var innan Covid-19 och de resterande under pandemins tre vågor. Prestationsmåtten Jensens alpha, Treynors kvot och Sharpekvot har använts för att undersöka syftet. Undersökningen har genomförts baserat på två hypoteser; “Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning i hållbara och traditionella fonder” och “Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder före och under Covid-19”. Resultatet från hypotes 1 visade att nollhypotesen accepterades perioden innan Covid-19 och under tredje Covid-19 vågen. Hypotes 2 resulterade i att nollhypotesen förkastades för båda fondtyperna. Utifrån analysen av prestationsmåtten kan slutsatsen dras att traditionella fonder presterat bättre än hållbara motsvarigheter baserat på sharpekvoten. Baserat på de andra två kvarstående måtten visade prestationerna för båda fondtyperna likvärdiga resultat under respektive period. Sammanfattningsvis presterade traditionella fonder bättre än hållbara fonder.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Martin Abrahamson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Fonder
 • investeringar
 • hållbarhet
 • avkastning
 • Covid-19

Citera det här

'