Kritiskt tänkande inom revisionsbranschen
: eller funktionellt dumma beteenden?

 • Allan Jafar

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Uppsatsen handlar om kritiskt tänkande hos revisorer. En revisor ska utföra sina arbetsuppgifter med professionell skepticism och enligt god revisionssed. Syftet med uppsatsen är att studera om detta kritiska tänkande följs i praktik hos revisorerna eller om ett funktionellt dumt beteende uppstår. Genom en fallstudie har beteenden och handlingar på en revisionsbyrå i Kristianstad studerats. De tre respondenterna som intervjuats är auktoriserade revisorer och intervjuerna utfördes på arbetsplatsen. Teorin om funktionell dumhet, vilken använts som analysverktyg, är ett relativt nytt begrepp som har utvecklats av Alvesson och Spicer (2012). Funktionellt dumt beteende innefattar ett okritiskt samt icke reflekterande tänkande i syfte att underlätta för individers tillvaro. Det finns många fördelar med funktionell dumhet eftersom det får organisationer att fungera smidigt och konfliktfritt men när det brukas i för hög grad finns konsekvenser på lång sikt. Det finns fem typer av funktionell dumhet vilka även är kategorierna som intervjufrågorna utformats från. De fem typerna är: ledarskaps-, struktur-, imitations-, varumärkes- och kulturgenererad dumhet. Vid analys av respondenternas svar kunde inget funktionellt dumt beteende konstateras. Dock fanns det möjliga kopplingar som kräver en starkare empiri för att något skall konstateras.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • funktionell dumhet
 • revisor
 • revision
 • kritiskt tänkande
 • beteende
 • psykologiska faktorer
 • ledarskapsgenererad dumhet
 • strukturgenererad dumhet
 • imitationsgenererad dumhet
 • varumärkesgenererad dumhet
 • kulturgenererad dumhet

Citera det här

'