Kulturen sitter i väggarna men ingen är här
: En studie om distansarbetets påverkan på organisationskulturen ur ett HR-perspektiv

 • Malin Eliasson
 • Maria Wernberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under pandemin infördes distansarbete efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Organisationer tvingades till snabb omställning för att möjliggöra distansarbete och samtidigt minska smittspridningen i samhället. Syftet med studien är att undersöka hur HR-anställda upplever att den informella organisationskulturen påverkats av det ökade distansarbetet under pandemin, samt hur HR-arbetet har anpassats till de nya förutsättningarna. Totalt genomfördes sex kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer med HR-anställda i olika organisationer inom privat sektor där majoriteten av de anställda är tjänstemän med större möjlighet till distansarbete under pandemin. Resultatet visar att HR-personal har observerat flera effekter som distansarbete haft för organisationskulturen under pandemin. Digitala substitut har initierats för att ersätta de fysiska mötena men de fysiska mötena kan inte fullt ut ersättas av det digitala. Anställda har tröttnat på de digitala initiativen. Detta märks även för nyanställda, som har svårt att komma in i en gemenskap och sammanhållning. Dessa interaktioner kan öka gemenskap och kunskapsutbyte men när dessa nu har uteblivit finns en risk för minskad lojalitet och ökad personalomsättning. Då HRs roll gått från operativ till strategisk ligger ansvaret, enligt HR, hos cheferna när det gäller dessa personalrelaterade frågor. Det har visat sig högst varierat i vilken utsträckning som detta prioriteras av cheferna. Det får effekter då vissa grupper eller team stärkts medan andra blir svagare. Det kan sammanfattas som att kulturen stärks i mindre grupper men försvagas i organisationen som helhet. Det “nya normala” som hybridarbetet förmodas bli kommer innebära utmaningar för organisationskulturen då kontoret inte per automatik är den självklara samlingspunkten för alla anställda.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareErika Andersson Cederholm (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Distansarbete
 • Hybridarbete
 • Organisationskultur
 • Human resource
 • Post-covid
 • Kvalitativ

Citera det här

'