Kulturlämningar i brukad skog
: skador och hot

 • Tobias Kristiansson
 • Lina Rosell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det finns ett omfattande lagligt skydd för kulturminnen i skogsmiljöer. Ändå påträffas oftakulturminnen i skogsmiljöer som skadats av skogsbruket. Rapportens syfte är att ta reda påvilka hot skogsbruket utgör, vilka skador skogsbruket kan ge på kulturminnen, samtundersöka om det finns motsättningar mellan kulturminnesvård och naturvård.Gränsområdet mellan Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergslän är ett bra område förstudien då de hyser brukad skog och en mängd kulturminnen. Inventeringar i fält med syfte attstudera dessa skador krävs och för att därefter skriva detta arbete har all lämpligreferenslitteratur, kartmaterial och skötselplaner gåtts igenom.Resultaten visar att våra skogar är fulla av skadade kulturminnen och mycket kan göra föratt förhindra framtida skador. Exv. kan kulturminnena synliggöras i omgivningen genomavvikande plantering/avverkning. På så vis undviks skador vilket är att föredra framförrestaureringar. Det finns även vissa motsättningar mellan kulturminnesvård och naturvård,vanligast är att träd växer på eller för nära lämningar. Mycket viktigt i detta sammanhang ärockså att fånga allmänhetens intresse, för att uppnå detta krävs synliga och lättillgängligalämningar.

  Tilldelningsdatum2011-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNils-Otto Nilsson (Handledare), Nils-Olof Svensson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arkeologi (60103)

  Nyckelord

  • kulturlämningar
  • skogsbruk
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '