Kundlojalitet
: påverkande faktorer för lojalitet

 • Besnik Tahiri

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I den konkurrensutsatta bankmarknaden har det blivit viktigare att utveckla kundrelationerna då det är ett bra sätt att differentiera sig från varandra. Avsikten med studien är att förklara och analysera vilken inverkan demografiska faktorer har på lojalitet.

  I teorin har det framförts en presentation på relationsmarknadsföring och dennes betydelse i dagens samhälle. Efteråt har vi utifrån tidigare forskning beskrivit oberoende variabler som kundnöjdhet, förtroende, kommunikation, engagemang, kompetens och beroende variabeln kundlojalitet. Därefter har en presentation av demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst och kultur framförts. Dessa faktorer har varit basen för utveckling av vår undersökningsmodell. Utifrån teorin har vi uppmärksammat att tidigare forskare har kommit fram till att kommunikation är en viktig variabel för både förtroendet och lojaliteten. Även nöjdheten och engagemang har i deras undersökningar ett signifikant samband med lojaliteten.

  Studien har använt sig av deduktiv ansats och utifrån en positivistisk synvinkel. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ undersökning genom enkätfrågor. Dessa frågor har baserats på tidigare forskning och tilldelats 130 studenter på Malmö högskola vid två olika tillfällen.

  Analysen har framförts genom statistiska tester i SPSS. Inledningsvis analyserades vilken tillförlitlighet studien har och det visade sig att alla faktorer förutom kompetensen hade hög reliabilitet. Därefter kan vi genom korrelationstestet se att förtroende, nöjdhet, engagemang, kommunikation har en positiv korrelation till kundlojalitet. Studiens sista test var regressionsanalys som prövade vilka faktorer som har ett signifikant samband med kundlojaliteten. Det visade sig att alla faktorer förutom kompetens hade ett signifikant samband med kundlojalitet. Faktorerna slogs samman till en gemensam variabel; kundlojalitet. Detta gjordes i syfte att jämföra hur demografiska faktorer påverkar kundlojaliteten hos studenter. Det resultera i att endast kön var den faktor som hade en signifikant skillnad vilket innebär att den påverkar kundlojalitet. Kultur, ålder och inkomst hade ingen signifikant skillnad. Vi kunde även utläsa att skillnaderna i medelvärde var för små mellan de olika grupperna mot variabeln kundlojalitet

  Tilldelningsdatum2014-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChrister Ekelund (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '