Kurator på Akuten?
: En empirisk intervjustudie om behovet av en kurator på en akutmottagning -  Ur ett personal perspektiv

 • Marielle Fridh
 • Angelica Jofré

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Dagligen sker akuta besök i hälso- och sjukvården med medicinska, praktiska, sociala och emotionella behov där det medicinska behovet är första prioritet. Personalen möter dagligen situationer som inte bearbetas då det inte finns tid och resurs för detta.  Anhöriga kommer ofta i kläm då det kan saknas tid, resurs och kunskap för att möta deras behov. Det kan ge problem och konsekvenser för involverade patienter, anhöriga och vårdpersonal. På vissa akutmottagningar används en kurator som arbetar med patienter, anhöriga och personal ur ett helhetsperspektiv. Syfte: Syftet var att undersöka vårdpersonalens uppfattning av behovet av en kurator på en akutmottagning. Metod: En empirisk intervjustudie genomfördes där datainsamlingen skedde i fokusgrupper. Analysen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: resultatet visade att det fanns behov av en kurator som stöd och resurs för anhöriga, patient och personal. Att det fanns någon som kunde agera stöd och lyssna gav kraft och styrka. Det framkom även ett behov för personalen av utbildning i krishantering och stödsamtal. Slutsats: Det fanns fyra områden med behov en kurator: vara direkt stöd och resurs för anhöriga och patienter, vara stöd och resurs för personal, ansvara för debreifing samt ansvara för att utbilda personal i samtalsmetodik och krishantering.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohanna Norén Jonasson (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • akutmottagning
  • kurator
  • behov
  • stöd
  • resurs

  Citera det här

  '