Kvalificerade samtal som redskap i lärares skrivundervisning
: en aktionsforskningsstudie om lärares samtalspraktik och reflektioner över sin skrivundervisning

 • Cecilia Gustafsson
 • Cecilia Andersen Frostensson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur några lärare i skolans mellanår reflekterar över sin skrivundervisning i kvalificerade samtal med speciallärare. Undersökningen görs med aktionsforskning som ansats, vilket innebär att de kvalificerade samtalen utgör både aktioner och samtal i aktionsforskningsprocessen. I tidigare forskning finns få exempel på vad kvalificerade samtal innebär och hur de genomförs. Teorin om praktikarkitekturer  och Ivaničs diskursteori utgör studiens teoretiska ramverk. Studiens resultat visar hur lärare reflekterar över sin skrivundervisning genom att diskutera metoder för att möta alla elever. Lärarna har idéer och metoder som de delar mellan sig för att lära av varandra. Diskussionen om metoderna handlar både om motivation till skrivning, anpassning av uppgifter och skrivundervisning. När de reflekterar över skrivundervisningen lyfts både form och funktion, men fokus är på språkets form framförallt när det gäller bedömning. De kvalificerade samtalen är enligt lärarna betydelsefulla och skapar möjlighet till reflektion om den egna undervisningspraktiken samtidigt som det framkommer att tid avsatt till samtal och reflektion saknas. Resultatet visar också att samtalspraktiken har betydelse för skrivundervisningen och att lärarna genom reflektion förändrar och utvecklar sin skrivundervisning. En slutsats är därmed att eleverna genom de kvalificerade samtalen indirekt kan få stöd av oss som speciallärare. Samarbete genom kvalificerade samtal mellan lärare och speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling kan enligt studien bidra till att undervisning förändras för att möta elevers olika förutsättningar.

Tilldelningsdatum2020-mars-20
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rubin (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • aktionsforskning
 • skrivdiskursteori
 • kvalificerade samtal
 • praktikarkitektur
 • skrivundervisning
 • speciallärare

Citera det här

'