Kvalité i förskolan
: Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

  • Gunilla Wahlström Nilsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. Informanterna representerar ett brett urval för att få med variation i svaren. Intervjuerna har sedan analyserats i flera steg med fenomenografisk ansats. Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar tre övergripande kategorier som betydelsefulla för kvalitén i förskolan. Dessa är läroplanens betydelse, att det finns kompetent personal och fungerande arbetslag samt skolledningens betydelse.

Specialpedagogerna uppfattar sin egen roll som betydelsefull för kvalitén i förskolan. Dels i arbetet kring de barn som är i behov av särskilt stöd i någon form och dels genom att vara ett stöd för pedagogerna genom att vara rådgivande, vägledande och ha handledning.

Specialpedagogerna uppfattar att kvalitén i förskolan har betydelse för de barn som är i behov av särskilt stöd. Barn får bättre förutsättningar när kvalitén är hög och det finns tydlig struktur i verksamheten.

De sju specialpedagogerna menar att undervisning i förskolan sker i alla aktiviteter under hela dagen i förskolan. Undervisning kan vara planerad men även ske spontant, viktigt är dock att pedagogerna har en medvetenhet med vad de gör och att det går att koppla till målen i läroplanen.

Tilldelningsdatum2020-juli-02
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Östlund (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • kvalitet
  • specialpedagog
  • specialpedagogik
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • undervisning

Citera det här

'