Kvalitet i förskolan
: En diskursanalys hur förskolechefer, pedagoger och föräldrar framställer begreppet kvalitet

 • Emily Nielsen
 • Annika Tamas
 • Jessica Svensson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Forskning visar att samhället efterfrågar att förskolan ska hålla en hög kvalitet och utifrån läroplanen ska verksamheten arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete där barnens utveckling och lärande följs upp. Forskning visar även att kvalitetsbegreppet är komplext och uppfattas olika beroende på perspektiv, upplevelser och erfarenheter.

  Studiens syfte är att skildra hur diskurser kring kvalitet i förskolan opererar i talet hos förskolechefer, pedagoger och föräldrar samt hur de förhåller sig till begreppet. Studien belyses utifrån en diskursanalytisk forskningsansats där det insamlade materialet är baserat på kvalitativa intervjuer med tre förskolechefer och sex pedagoger samt kvalitativa frågeformulär med nio föräldrar.

  Resultatet visar att två samexisterade diskurser framträder i talet kring kvalitet: 1) Omsorgs diskurs, där barnen och föräldrarnas trygghet, glädje och välbefinnande är i fokus. 2) Lärande diskurs, där barnens lärprocesser mäts i förhållande till läroplanen.

  Slutsatsen utifrån resultatet visar att det är viktigt att skapa en förskola för barnen och därmed utgå från barnens perspektiv på verksamheten. Förskolechefer och pedagoger uttrycker att de har det yttersta ansvaret för att skapa en god kvalitet i förskolan. Vidare visar resultatet att de faktorer som påverkar kvaliteten är pedagogens förhållningssätt och strukturella faktorer såsom politiker, ledning, ekonomi, läroplan, miljö, barngrupp, personaltäthet, arbetslag och föräldrarnas möjlighet till inflytande. Frågan som studien väcker är hur pedagogerna ska förhålla sig till de samexisterande diskurserna om kvalitet då det framgår att det är mätbart och strävar efter ett lärande samtidigt som det handlar om trygghet och barns välbefinnande.

  Tilldelningsdatum2013-dec.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Pernilla Granklint Enochson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Citera det här

  '