Kvalitetsarbete i förskolan.
: en studie om förskollärares planeringsmöjligheter i den pedagogiska verksamheten

  • Jessika Håkansson
  • Tina Renevall

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

I studien har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod, innehållande semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på olika förskolor i en kommun. Empirin analyserades utefter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Resultatet pekar på olika förutsättningar till planering av pedagogisk verksamhet och gemensam reflektion. Alla respondenter i studien menar att tiden för gemensam reflektion är viktig för att nå utveckling i det pedagogiska arbetet, men förutsättningarna ser olika ut.

Vår slutsats är att samma förutsättningar till planering, reflektion och utvärdering inte ges i den likvärdiga förskolan.

 

Tilldelningsdatum2020-mars-04
OriginalspråkSvenska
HandledareIng-Marie Åkerblom (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • systematiskt kvalitetsarbete
  • planering av pedagogisk verksamhet
  • förskollärare
  • styrdokument

Citera det här

'