Kvalitetssäkring av intern kontroll - en granskning av kommuner

  • Denis Kukuljac
  • Dragana Zaloznik

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vårt arbete har varit att beskriva hur kommunerna kvalitetssäkrar den interna kontrollen. Utifrån syftet har vi formulerat problemformuleringen. Kvalitetssäkrar kommuner sin interna kontroll och i så fall hur och med vilka aktiviteter utförs det?

Vi valde att göra vår uppsats med hjälp av fallstudiemetoden. Vi utförde intervjuerna i tre kommuner och där intervjuade vi tre ekonomiansvarig/personer som arbetar med den interna kontrollen samt tre sakkunniga revisorer. Man ska ha i åtanke att våra resultat kan vara svåra att generalisera, men resultatet är intressant då det inte förekommer en undersökning av samma ämne.

Eftersom det inte fanns några befintliga teorier som vi kunde använda oss av gjorde vi en egen referensram som bygger på COSO-modellen. Vi använde referensramen som en observationsmodell för att kunna ta reda på sättet hur de olika kommunerna kvalitetssäkrar sin interna kontroll. Att kvalitetssäkra innebär i vårt fall att se till att den interna kontrollen fungerar så som den är avsedd att göra. Intern kontroll har för avsikt att få en effektiv organisation och förvaltning som undviker avsiktliga och oavsiktliga fel vilka förorsakar förluster för kommunen.

Det vi kom fram till är att samtliga kommuner hade ett dokumenterat reglemente för intern kontroll, men användningen av detta skiljde sig avsevärt. Graden av hur pass mycket man efterlevde regementet för intern kontroll varierade i de undersökta kommunerna. Vidare kvalitetssäkrar samtliga kommuner de rutiner som påverkar ekonomin. Dessutom kvalitetssäkrar inte någon av de undersökta kommunerna verksamhetens ändamålsenlighet. Därutöver tar kommunerna oavsett storlek inte hänsyn till kommunfullmäktiges mål inom arbetet med den interna kontrollen. Följden är att de inte kan utföra kvalitetssäkring av dessa. Alltså: storleken spelar inte så stor roll när det gäller kvalitetssäkring av den interna kontrollen!

____________________________

The purpose of this essay is to examine the quality check of the internal control in municipals. We have conducted interviews in case studies to realise the purpose of our essay. Six respondents from three different municipals were interviewed to describe the quality check of the internal control. We have drawn conclusions that all municipals have a documented regulation for the internal control, despite of that it hasn’t completely been followed. We have also made the conclusion that the municipals gave priority on making the quality check on the money flow. No one of the municipals made quality checks on the activity goals.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'