Kvinnliga chefers möjligheter att disponera sin tid – om skapandet av en balansgång mellan arbete och fritid i ett flexibelt arbetsliv

 • Emma Taylor
 • Sandra Milosavljevic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskning kring kvinnligt chefskap visar på både svårigheter och möjligheter kopplat till arbetsrollen. Samtidigt som aktiva yrken som chefskapet tidigare har visat sig ha en positiv inverkan på individens hälsa visar senare studier att kvinnliga chefer ligger i riskzonen för utbrändhet. Förklaringen till denna utveckling kan tänkas ligga i svårigheterna med att hantera de allt högre krav som ställs på tillgänglighet. I förlängningen kan detta leda till andra negativa aspekter såsom rollöverbelastning då individen upplever multipla, motstridiga förväntningar från olika håll. Detta i sin tur kan ge upphov till svårigheter för kvinnliga chefer att balansera sitt arbete med sin fritid. Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring kvinnliga chefers möjligheter att disponera sin tid och därmed också göra gränsdragningar mellan arbete och fritid. Insamlingen av empirin utfördes genom semistrukturerade intervjuer varav 8 stycken genomfördes. Resultatet av dessa visar på individuella skillnader i hur kvinnorna hanterar både sin situation på arbetet och i hemmet, samt copingstrategier. Respondenterna har stött på de svårigheter som tas upp i denna studie och bekräftar dess existens. De menar att i takt med att man får ökad erfarenhet inom chefsyrket lär man sig att prioritera både sig själv och sin hälsa. Svårigheterna med att skapa balans i tillvaron upplevs vara den övergripande faktorn i flertalet av de andra problem som kan uppstå. Komplexiteten i chefsyrket, stressen och utvecklingen mot ett flexibelt arbete gör det allt svårare att möjliggöra gränsdragningar mellan arbete och fritid. Studien visar på att fenomenet bör ses ur ett individuellt perspektiv där copingstrategier anpassas efter situation.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '