Kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan under behandling av bröstcancer
: En litteraturstudie

  • Evelina Lennberger
  • Elsa Natt och Dag

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den främst förekommande tumörsjukdomen bland kvinnor i västvärlden. Behandling av bröstcancer påverkar kvinnan i flera dimensioner, inte minst psykologiska faktorer där depression, ångest och påverkan på samliv är vanligt förekommande. Bröstcancerbesked är ofta chockartad vilket förutsätter att sjuksköterskan har tålamod och förståelse för kvinnans situation. Sjuksköterskan vårdar årligen ett stort antal kvinnor som lider av bröstcancer vilket kan medföra att kvinnan ses som en patient i mängden som skall behandlas för sin bröstcancer snarare som individ med enskilda behov av stöd och omhändertagande. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan under behandling av bröstcancer. Metod: Allmän kvalitativ litteraturstudie baserad på 12 kvalitativa orginalartiklar. Systematisk datainsamling har genomförts i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Blomqvist´s et al. (2016) granskningsmall tillämpades under granskningsprocessen. Analysen skedde enskilt av författarna och resulterade i tre teman. Resultat: Tre teman identifierades som belyser kvinnans behov av stöd; Att ha en tillgänglig sjuksköterska när det behövs; Att få information och kunskap förbättrar kvinnors upplevelse av stöd och Att bli bemött som en individ snarare än en sjukdom. Slutsats: Bröstcancer medför krav på sjuksköterskans omhändertagande eftersom kvinnor drabbas oberoende av ursprung i stor utsträckning både psykiskt och fysiskt av bröstcancer. Kvinnan har ett behov av individanpassat stöd som sjuksköterskan bör synliggöra och förhålla sig till både innan och efter behandling. Tillgänglighet och kontinuitet ansågs betydelsefullt för kvinnan för att minska ensamhet, inge trygghet samt bidra till självbestämmande.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Bröstcancer
  • Kvinnor
  • Sjuksköterska
  • Stöd
  • Upplevelser

Citera det här

'