Kvinnors behov av stöd vid missfall
: en litteraturstudie

 • Angelina Hjalmarsson
 • Emelie Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Missfall är en vanlig komplikation till graviditet. Upplevelsen är individuell och kan innebära ett behov av stöd. Det finns olika typer av stöd, emotionellt och kognitivt stöd. I Sverige är det vanligt att kvinnor som fått missfall blir inlagda på en gynekologisk avdelning vilket gör att sjuksköterskan möter dessa kvinnor. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan vid missfall. Metod: En litteraturstudie innehållande tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar gjordes. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo, därefter kvalitetsgranskades och analyserades de. Resultat: Ur analysen framkom det att kvinnor som vårdats för missfall hade behov av både emotionellt och kognitivt stöd. Några kvinnor fick behovet av stöd tillgodosett, andra var missnöjda med stödet. Slutsats: Sjuksköterskan bör se till att kvinnan känner sig sedd och förstådd i sin situation och vara medveten om att kvinnor upplever missfallet på olika sätt Därför kan stödet som kvinnorna behöver och efterfrågar vara olika. Sjuksköterskan bör bemöta med empati, detta för att kvinnan ska känna sig optimalt stöttad och återhämta sig bättre.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritta Lena Engström (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • missfall
  • stöd
  • kvinnor
  • behov
  • upplevelser
  • sjuksköterska
  • litteraturöversikt

  Citera det här

  '