Kvinnors erfarenheter av att ha genomgått en hysterektomi
: En litteraturstudie

  • Sofia Lundström
  • Shelan Suleyman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I relation till att kvinnan får hälsoproblem som påverkar reproduktionssystemet, kan kvinnors hälsa påverkas negativt och ge en lägre livskvalité. På grund av detta kan livmodern ibland opereras bort. Det sker då en hysterektomi som innefattar att livmodern blir borttagen. En hysterektomi kan ske som total hysterektomi och subtotal hysterektomi. Hysterektomi kan ske genom tre operationsmetoder, abdominal hysterektomi, vaginal hysterektomi och laparoskopisk. Det är rekommenderat att sjuksköterskor har en god kunskap om det stödet kvinnorna behöver efter en hysterektomi. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att ha genomgått en hysterektomi. Metod: Allmän litteraturstudie som är baserad på åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Artikelsökningen har genomförts med hjälp av databaserna Pubmed och PsycINFO. Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån HKR:s kvalitativa och kvantitativa gransknings mallar. Fribergs analysmodell som innefattar fem steg har använts vid analysarbetet. Resultat: Huvudkategorin “förändrad kroppsuppfattning’’ gav 2 underkategorier “Borttagning av livmodern gav förlust av kvinnlig identitet’’ och “De fertila kvinnornas förmåga att bli gravid försvann. Huvudkategorin ’’Livskvaliténs förändring’’ gav 2 underkategorier “Glädjen av att ha fått en andra chans till livet’’ och “Hysterektomi påverkade kvinnornas psykiska och fysiska mående’’. Huvudkategorin “stöd och information från omgivningen’’ gav tre underkategorier “Partnerns och anhörigas stöd efter ingreppet var viktigt för kvinnornas mående’’, “Stödgrupper och sjuksköterskornas stöd hjälpte kvinnorna i deras återhämtning’’ och “Kvinnorna fick blandade känslor kring det andliga stödet’’. Diskussion: Under metoddiskussionen användes Shentons trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Under resultatdiskussionen diskuterades tre fynd från resultat; kvinnors självförtroende, vikten av partnerns stöd och sjuksköterskans stöd.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Marie Rask (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kvinnor
  • erfarenhet
  • hysterektomi
  • livskvalitet
  • litteraturstudie

Citera det här

'