Kvinnors erfarenheter av hälso-och sjukvårdens bemötande i relation till att vara könsstympad
: En allmän litteraturstudie

  • Faiza Osman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Många kvinnor utsatts för könsstympning och globalt riskerar många andra att utsättas för detta. Kvinnlig könsstympning praktiseras ofta i Afrika och Västafrika, samt i Asien och Mellanöstern. I Sverige är könsstympning förbjudet och straffbart, men många migranter som bor i Sverige är könsstympade. När sjuksköterskor visar kunskap och ett gott bemötande med kvinnor som genomgått könsstympning bidrar det till att skapa trygghet och säkerhet för dessa kvinnor. Syfte: var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: En allmän litteraturstudie som baserades på (n=10) kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökning efter artiklarna skedde i databaserna Cinahl Complete, Pubmed, PsycInfo. Därefter gjordes även en manuell sökning. Kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar genomfördes utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall. Därefter utfördes analysprocessen utifrån Fribergs femstegsmodell. Alla artiklar som ingick i litteraturstudien var etiskt godkända. Resultat: Kvinnorna som utsatts för könsstympning hade erfarenheter av både goda och negativa möten från hälso- och sjukvården. Erfarenheterna delades in i två huvudkategorier; betydelsefullt att skapa en vårdrelation och kommunikationens betydelse vid möten, samt fem subkategorier; sjukvårdspersonalens inställning, att bli stigmatiserad, kunskap och kompetens, att inte bli informerad och svårigheter att prata om ämnet könsstympning. Diskussion: I litteraturstudiens metod diskuterades de kvalitativa begreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras tre nyckelfynd; vikten av att ha en bättre kunskap, vikten av att visa respekt, samt problemet med kommunikationsbarriärer i vården. Fynden diskuteras utifrån McCance och McCormacks omvårdnadsteori, samt ur ett bredare samhällsperspektiv och vårdetiskt perspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenhet
  • hälso- sjukvårdspersonal
  • kvinnlig könsstympning
  • kvalitativ studie
  • omvårdnad
  • sjuksköterskor

Citera det här

'