Kvinnors förhållningssätt till kropp och ätande
: om ätbeteende, kroppsmissnöje och ålders samband med den självmedvetna emotionen skam

 • Ann Brocker

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningen som är en korrelationsstudie från ett sociokulturellt perspektiv vände sig till kvinnor i en normalpopulation. Deltagarna var mellan 19 och 59 år. Ett syfte var att undersöka samband mellan kroppsmissnöje, skam och känslor, attityder och beteenden kopplade till ätande. Kroppsmissnöje konceptualiserades och mättes som missnöje med kroppsform. Skam konceptualiserades och mättes som body shame (skam över den egna kroppen). Enligt feministiska objektifieringsteorier lärs flickor tidigt att se sin egen kropp från en utomstående observatörs perspektiv. En del av de flickor och unga kvinnor som i kulturen erfar sexuell objektifiering internaliserar normer som objektifierar deras kroppar. Detta förutsätts kunna leda till skamkänslor och ätproblem. Eftersom kroppsnormerna är orealistiska är de omöjliga att mot-svara och misslyckandet med detta genererar ytterligare skamkänslor. Menopausen kan för många individer innebära mindre exponering för sexuell objektifiering varför skamkänslor kan antas minska. Ett ytterligare syfte var därför att undersöka ålders samband med skam. Resultatet indikerar att såväl kroppsmissnöje som skam är riskfaktorer för utvecklandet av attityder och beteenden kopplade till ätproblem. Kroppsmissnöje korrelerade starkt positivt med skam och det förelåg ett svagt negativt samband mellan ålder och skam.

  Tilldelningsdatum2016-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • objektifiering
  • objektifieringsteorier
  • självmedvetna emotioner
  • kroppsmissnöje
  • kroppsuppfattning
  • kroppsform
  • skam
  • moral
  • ätbeteende
  • bulimi
  • anorexi
  • ålder
  • kvinnor
  • kulturella normer

  Citera det här

  '