Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen
: En studie om faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att bli delägare

 • Arlinda Suljevic
 • Artila Tafarshiku

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch som är känd för att ha lägst andel kvinnor bland dem ledande positionerna. Kvinnor har stött på olika hinder och haft svårare att nå högre positioner än män, men på senare år har branschen blivit mer jämställd. Studier har visat att könsfördelningen inom delägarkretsen har förändrats till det bättre. Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga delägares uppfattningar av faktorer som påverkat kvinnors möjligheter att bli delägare i medelstora och stora revisionsbyråer samt om de uppfattar att dessa faktorer fortfarande finns. 

 Studiens teoretiska referensram fokuserar på revisionsbranschen och strukturella teorier. I studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts för att få en djupgående förståelse om hur kvinnliga delägare upplever att olika faktorer har påverkat dem att bli delägare samt om de upplever att en förändring har skett i branschen. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med kvinnliga delägare från fyra olika bolag. 

 Resultatet av empirin visar att de kvinnliga delägarna inte upplevt hinder för att nå delägarskap. Det enda hindret som påverkar möjligheterna för att bli delägare är varje individs egna egenskaper, ambitioner och mål. Föräldraskap ses inte som ett hinder av delägarna, däremot upplever de att kombinationen av familj och karriär kan upplevas vara svår. Delägarna upplever att det har skett en förändring bland könsfördelningen i delägarkretsen och att branschen är under utveckling. Med den här studien vill vi bidra till en ökad förståelse kring vilka hinder som påverkar kvinnors avancemang inom revisionsbranschen.

Tilldelningsdatum2021-aug.-31
OriginalspråkSvenska
HandledareLiden Alina (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • revisionsbranschen
 • delägarskap
 • karriäravancemang
 • könsfördelning
 • hinder

Citera det här

'