Kvinnors och mäns karriärmöjligheter i redovisningsbranschen

 • Stina Karlsson
 • Wilma Falk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jämställdhet mellan kvinnor och män på de högre befattningarna är ett väl diskuterat ämne. Forskning kring ämnet har tidigare gjorts i revisionsbranschen, dock inte i lika stor utsträckning i redovisningsbranschen. Uppsatsens syfte blir därmed att undersöka och jämföra kvinnors och mäns karriärmöjligheter i redovisningsbranschen. Studien utgår från en positivistisk syn med ett deduktivt tillvägagångssätt och en kvantitativ metod. För att uppfylla syftet har empiri samlats in genom en enkät som skickats ut till kvinnor och män på renodlade redovisningsbyråer. En intervju har även genomförts för att få bakgrundsinformation om redovisningsbranschen. Teorin som studien utgått ifrån är; Social Role Theory. Den teoretiska referensramen tar upp följande faktorer som kan påverka karriärmöjligheterna; riskbenägenhet, nätverk, familj och homosocialisation/Queen Bee Syndrome. Faktorerna har sedan utmynnats i åtta hypoteser samt varit grunden för enkätens frågor. Hypoteserna testades i en multipel regressionsanalys där karriärmöjligheter utgjorde den beroende variabeln. Resultatet visade att fyra av de åtta hypoteserna hade ett signifikant samband. Kvinnornas utfall blev att nätverk och Queen Bee Syndrome hade ett signifikant samband med karriärmöjligheter samtidigt som riskbenägenhet och nätverk blev signifikanta i männens tester. Studien har därmed kommit fram till att det finns vissa skillnader mellan kvinnors och mäns karriärmöjligheter, dock inte i lika stor utsträckning i redovisningsbranschen som tidigare forskning har kommit fram till.

  Tilldelningsdatum2018-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNils-Gunnar Rudenstam (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kvinnor
  • män
  • karriärmöjligheter
  • riskbenägenhet
  • nätverk
  • familj
  • homosocialisation
  • queen bee syndrome

  Citera det här

  '