Kvinnors upplevelser av att få en bröstcancerdiagnos
: En litteraturstudie

  • Carla Blomstrand Barbosa
  • Tilde Hedberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och påverkar både den drabbade och dess närstående. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha en god kunskap om hur kvinnor upplever att få en diagnos och om själva bemötandet mellan sjuksköterska och patienten för att kunna uppnå en personcentrerad omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en bröstcancerdiagnos. Metod: Litteraturstudien hade en kvalitativ design och baserades på 8 vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna granskades genom HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa studier. Dataanalysen genomfördes utifrån Fribergs (2022) femstegsmodell för textanalys. Resultat: Kvinnornas upplevelser av att få en bröstcancerdiagnos presenteras genom huvudteman: att uppleva stöd, att uppleva en bristfällig vård, att uppleva en förändrad vardag och att uppleva psykisk påverkan. Diskussion: Metoden har diskuterats utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Litteraturöversikten diskuteras utifrån resultatets tre fynd: den sociala påverkan, den ekonomiska påverkan och vikten av information och kunskap. Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnors upplevelser av när de får en bröstcancerdiagnos är att det är helt avgörande för ett bra vårdresultat att de inte känner rädsla för att söka hjälp från sjukvården oavsett deras förutsättningar utifrån ekonomi, kunskap och socialt stöd samt ett personcentrerat förhållningssätt där omvårdnaden utgår från individuella behov, resurser och förväntningar för att uppnå välbefinnande och välmående.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJulia Hansson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kvinnor
  • upplevelse
  • bröstcancer
  • diagnos

Citera det här

'