Kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till livmoderhalscancer
: Allmän litteraturstudie

 • Julia Quaggiotto Hansson
 • Emma Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Livmoderhalscancer är en gynekologisk sjukdom som till 98% orsakas av humant papillomvirus (HPV). I Sverige drabbas ca 550 kvinnor av sjukdomen varje år. HPV kan till en början orsaka cellförändringar som i sin tur kan leda till cancer om dem inte upptäcks i tid. De vanligaste behandlingsformerna vid livmoderhalscancer är cytostatikabehandling, kirurgi och strålbehandling. Det är vanligt att det uppkommer komplikationer relaterat till cancerbehandlingen som orsakar stora konsekvenser för kvinnan som drabbas. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie. Datainsamlingen genomfördes i två olika databaser; Cinahl Complete och PubMed. Nio artiklar valdes ut och analyserades sedan med hjälp av Fribergs femstegsmetod. Resultat: I resultatet framkom kvinnors upplevelser av komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. Tre huvudkategorier analyserades fram och presenterades; fysiologiska förändringar under och efter behandling, förändrad sexualitet och närståendes roll vid livmoderhalscancer. Slutsats: Att behandlas för livmoderhalscancer resulterade i en förändrad vardag för kvinnorna. Det är viktigt att sjukvårdspersonal är medvetna om varje specifik persons situation och har i uppgift att lindra lidande och att se personen ur ett holistiskt synsätt. Resultatet av denna litteraturstudie kan vara till nytta för sjuksköterskor i deras hälsofrämjande omvårdnadsarbete och även för att förstå kvinnornas upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till livmoderhalscancer.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEmma Edberg Matei (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • upplevelse
 • komplikationer
 • livmoderhalscancer
 • erfarenheter
 • humant papillomvirus
 • kvalitativ studie

Citera det här

'