Kvinnors upplevelser av bemötande vid gynekologiska undersökningar
: En litteraturöversikt

  • Lina Rosenberg
  • Lovisa Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: En gynekologisk undersökning är en undersökning av kvinnors inre och yttre könsorgan. De flesta kvinnor genomgår någon gång under sin livstid en sådan undersökning. För att kvinnor ska få ett professionellt stöd vid undersökningstillfället är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap och förståelse för situationen. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal i samband med gynekologiska undersökningar. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökningar har gjorts i tre databaser; Cinahl complete, Pubmed samt PsycINFO. Samtliga artiklar kvalitéts granskades med HKR: granskningsmall. Analys utfördes med hjälp av Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: Resultatet som framkommit av studien presenteras i två huvudkategorier: Bemötande och informationens betydelse samt Bemötande och kommunikationens betydelse. Under varje huvudkategori finns två subkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgår från tre fynd: Betydelsen av att göras delaktig, Betydelsen av att känna sig sedd och lyssnad på samt Självkänslans betydelse. Dessa diskuteras utifrån McCormack och McCances (2016) modell för personcentrering och utifrån ett närhetsetiskt perspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Patientupplevelse
  • gynekologisk undersökning
  • bemötande
  • personcentrering
  • omvårdnad

Citera det här

'