Kvinnors upplevelser av vardagslivet efter hjärtinfarkt

 • Emelie Evergren
 • Sofie Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i världen. Män och kvinnor har i regel inte samma

  symtom, kvinnor får oftast ont i höger skuldra, känner illamående samt åtstramning vid käkarna. Eftersom hjärtat är starkt förknippat med livet upplever många kvinnor olika känslomässiga upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av vardagslivet efter hjärtinfarkt.

  Metod: En allmän litteraturstudie som grundades på kvalitativa vetenskapliga artiklar gjordes. Resultatet baserades på elva artiklar som söktes fram via elektroniska databaser och därefter granskades och analyserades. Resultat: Det som framkom var att kvinnorna upplevde kroppsliga förändringar, inverkan på det sociala livet och känslomässiga upplevelser. Kvinnorna upplevde symtom även efter hjärtinfarkten och det sociala nätverket var en viktig del i återhämtningsprocessen. Rädsla var en återkommande upplevelse, bland annat upplevde de rädsla för döden, framtiden samt för återinsjuknande. Diskussion: Information och samtalsstöd är viktiga faktorer som hade kunnat underlätta återhämtningsprocessen för kvinnorna. Sådana åtgärder är en del i sjuksköterskans ansvarsområde. Slutsats: Existentiella behov förbises ofta i sjukvården, därför är det viktigt att uppmärksamma detta.

  Background: Myocardial infarction is the most common cause of death among women in the world. Men and women are not having the same symptom, women are more likely to have pain in their right shoulder, feeling nausea as well as discomfort in the jaw. Because the heart is associated with life many women experience emotional experiences. Aim: The aim was to describe women’s experiences of daily life after myocardial infarction. Method: A common literature review based on qualitative scientific articles was made. The result were based on eleven articles which was searched and retrieved in electronic databases, examined and analysed.

  Results: The women’s experiences were related to bodily changes, influences on the social life and emotional experiences. The women experienced symptoms even after the myocardial infarction and the social network was an important part in the recovery process. Fear was a recurrent feeling, they experienced fear of death, for the future and relapse. Discussion: Information and conversation support is important to make the recovery process easier for the women. This is a part of the nurse’s responsibility. Conclusion: Existential needs are often overlooked in the medical care, that’s why it is important to notice this.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '