Kvinnors upplevelser före, under och efter abort

 • Filippa Lindenbjär Knutsson
 • Maria Bengtsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Abort är ett ingrepp där upplevelsen av denna påverkas av kvinnans livssituation. I Sverige gjordes 37524 stycken aborter år 2009. Abort har varit tillåtet i Sverige sedan 1975. Kvinnor som gjort abort behöver omvårdnad som även ser till den psykiskt påfrestande upplevelsen som det för vissa kvinnor kan innebära. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser före, under och efter abort. Metod: Denna studie är en litteraturstudie baserad på tio stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna hittades via databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo och granskades sedan utifrån en granskningsmall utarbetad av Willman och Stoltz år 2006. Samtliga artiklar är godkända och granskade av en etisk kommitté. Resultat: Före aborten upplevde kvinnorna bland annat ambivalens, ångest och stress. Under aborten upplevde en del kvinnor sig ensamma och tyckte att sjukhusmiljön var främmande och skrämmande. Både positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens bemötande rapporterades. Efter aborten uppgav kvinnorna både positiva och negativa känslor. En del kände sig lättade över att graviditeten var avslutad. Många av kvinnorna ansåg att abortupplevelsen är något man lever med för alltid. Diskussion: Tre centrala fynd diskuterades. Dessa var att abortupplevelsen är individuell och ibland svår samt att abort ofta är förknippat med ångest och stress. Slutsats: Då litteraturstudiens resultat möjligtvis visar på att abortupplevelsen är individuell och upplevs både positiv och negativ så bör vårdpersonal ha kunskap om detta så att omvårdnaden kan utformas därefter. Det kan vara till en fördel om vårdpersonalen är lyhörd och ger stöd åt kvinnor då det är avgörande för hur upplevelsen bearbetas.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • abort
  • upplevelse
  • kvinnor

  Citera det här

  '