Lärande för hållbar utveckling med den sociala dimensionen i fokus
: En kvalitativ studie i förskolan

  • Mirjana Vlajku

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna studie undersöks lärandet om social hållbar utveckling i förskolan. Studien har en kvalitativ design där empirin samlats in via semistrukturerade individuella intervjuer. Fyra förskollärare har intervjuats vid fyra olika förskolor. Resultatet från intervjuerna visar att förskollärarnas uppfattning av begreppet lärande för hållbar utveckling i förskolan är global och internationell och inkluderar därmed inte enbart förskolans verksamhet. Enligt förskollärarna omfattar hållbar utveckling allt runt omkring oss i vårt dagliga liv. Det går inte alltid att sätta fingret på just den sociala dimensionen, utan den sågs på ett naturligt sätt vara en del av den ekologiska dimensionen. Förskollärarnas beskrivningar av det egna arbetet med lärande för hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen styrs dels av läroplanen och dels av förskollärarnas individuella perspektiv. Samtidigt visar resultatet från intervjuerna att förskollärarna med ett demokratiskt förhållningsätt, ger barnen möjlighet att ha inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. Resultatet visar även att delaktighet, kritiskt tänkande och handlingskompetens har ett samband. Detta kan ske om förskollärarna ser till att barnen är delaktiga i lärandet om lärandeobjekt. Därefter kan lärande för hållbar utveckling ske genom att förskollärarna utvecklar handlingskompetens hos barnen som även leder till ett kritiskt tänkande. När alla dessa faktorer är på plats kan lärande sker som barnen ska få i tidig ålder via förskolan. Detta innebär att barnen redan i tidig ålder implementerar ett hållbarhetstänk utifrån den sociala dimensionen för resten av livet.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareDimitrios Nikolaou (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • lärande för hållbar utveckling
  • social dimension
  • delaktighet
  • förskollärare
  • förskola

Citera det här

'