Lärande kring ekologisk hållbarhet i årskurs F-3
: En kvalitativ intervjustudie utifrån natur- och grundskolepedagogers perspektiv

 • Linn Strömberg
 • Paulina Jennerhav

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vårt syfte med studien är att undersöka hur barn i grundskolan, F-3 lär sig om
ekologisk hållbarhet. Resultatet är tänkt att fungera som ett underlag för Sysavs
arbete med att ta fram ett undervisningsmaterial till barn i dessa åldrar. I studien
presenteras teori och forskning kring miljöpedagogik samt fakta gällande
Skolverket och skollagen. Forskningen visar att barns uppskattning för naturen
sker naturligt och att de har en medfödd nyfikenhet gällande naturvetenskap. Om
de får lära sig om ämnet i tidig ålder kan de utveckla en positiv attityd till det. Vi
har som metod valt att genomföra en kvalitativ intervju där vi intervjuat sex
naturpedagoger och tre pedagoger i grundskolan. Intervjusvaren har antecknats för
hand och frågorna som ställdes var raka, öppna och enkla. Efter varje intervju
skrevs svaren in omgående i arbetsdokumentet och analyserades när alla
intervjuer var genomförda. Materialet delades sedan upp i sex olika kategorier
baserat på svarens likheter, skillnader och mönster. Resultatet visar på att alla
naturpedagoger och pedagoger i grundskolan tycker det är viktigt med praktiskt
lärande och upplevelser, gärna utomhus. Att barn får använda flera sinnen på
samma gång, och möjligheten att upptäcka och göra själva. För att kunna ta hand
om naturen poängterades vikten av att bygga en relation till naturen vilket även
styrks av forskning. Det framkom även att upprepning och kontinuitet är viktiga
framgångsfaktorer när det kommer till barns lärande. Slutsatser kring framtida
utbildningsmaterial är att det bör vara återkommande, väcka nyfikenhet, fungera
utomhus samt vara relationsbyggande.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Garting (Handledare), Lisa Dessborn (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan naturvetenskap (10799)

Nyckelord

 • natur
 • miljö
 • hållbarhet
 • barndom
 • grundskola
 • friluftsliv
 • naturskolor
 • ekologi

Citera det här

'