Lärandeteoriers roll i läraryrket
: En studie om hur lärare tillämpar lärandetoerier i sin undervisning

 • Rebecca Guerra
 • Anna Feldt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på om verksamma lärare i högstadiet och gymnasiet explicit eller implicit utgår från lärandeteorier i sin undervisning. Vi har valt att fokusera på behaviorism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. Metoderna för undersökningen är observation med efterföljande djupintervju av fyra lärare samt en enkätundersökning med 20 deltagare. I litteraturdelen beskrivs kort de tre lärandeteorierna samt hur de kan tillämpas. I resultaten framkommer det att en svag majoritet av lärarna visar på explicit användande av teorierna i sin undervisning och en mindre del uppvisar implicit användande av teorierna, medan endast fyra deltagare inte alls utgår från lärandeteorier i sitt arbete.

  Tilldelningsdatum2012-maj-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareYair Sapir (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • lärandeteorier
  • behaviorism
  • konstruktivism
  • sociokulturellt perspektiv
  • lärare
  • undervisning

  Citera det här

  '