Lärare i fritidshems upplevda digitala kompetens
: En undersökning om eventuella åldersgruppsskillnader

 • Sandra Brandsten
 • Jennie Ekblad

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I den här enkätstudien undersöks i vilken mån lärare i fritidshem anser att de besitter den digitala kompetens som behövs för att främja elevernas lärande. Vidare undersöks om eventuella skillnader i deltagarnas uppfattningarna kan relateras till deras skiftande ålder. För att nå ett trovärdigt resultat har studien utgått från kvantitativa data. Den data som används i studien har samlats in genom en enkät där frågorna utformats efter ramverket TPACK och enkäten har skickats ut till 185 rektorer från olika skolor i hela Sverige. Studien förstärks med internationell och nationell forskning som belyser ämnet i fråga. Resultatet påvisar att den uppfattade digitala kompetensen är låg i förhållande till de krav som finns i läroplanerna i de aktuella skolorna. Resultatet som framkommer i studien visar att det finns skillnader mellan åldersgrupper på så sätt att yngre åldersgrupper anser sig ha högre digital kompetens jämfört med äldre åldersgrupper.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMåns Holgersson (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fritidshem
 • TPACK
 • digital kompetens
 • åldersskillnad
 • åldersgrupper
 • IKT

Citera det här

'