Lärare med förmåga, samarbetsvilja, kunskap och kompetens
: En diskursanalys av Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar

  • Elin Götborg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Skolinspektionens roll som granskande myndighet och granskningarnas effekter på skola, lärare och undervisning kan studeras från flera olika perspektiv. I denna studie ligger fokus på Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar. Med utgångspunkt i en Foucault-inspirerad diskursanalys undersöks vilka diskurser om lärare som konstrueras av Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar gällande undervisning i grundskolan mellan år 2014 - 2018? Dessutom diskuteras hur de framträdande diskurserna kan förstås utifrån dess kontext som en del av ett växande granskningssamhälle. Studiens resultat visar att det går att uppfatta tre framträdande diskurser – diskursen om lärarens förmåga, diskursen om lärarens kunskap och kompetens och diskursen om lärarens kollegiala samarbete. Samtliga dessa tre konstrueras som en konsekvens av den mer övergripande diskursen om den framgångsrika undervisningen. I studiens resultatdiskussion problematiseras dessa diskurser när de sätts i relation till det växande granskningssamhället, den marknadsstyrda skolan (genom New Public Management) och skollagens skrivning om utbildning på vetenskaplig grund. I studien argumenteras för att de diskurser som konstrueras i Skolinspektionens skrivningar samtliga bär spår av just dessa tre perspektiv som i studien kallas för diskursiva formationer.  

Tilldelningsdatum2021-aug.-30
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare), Maria Bäcke (Examinator) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Kurser och ämnen

  • Pedagogik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • skolinspektionen
  • diskursanalys
  • tematiska kvalitetsgranskningar
  • lärare
  • grundskola

Citera det här

'