Läraren och eleven i det flerspråkiga klassrummet
: En fenomenologisk intervjustudie

  • Johanna Ekelund
  • Johanna Warstedt Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den ökade migrationen i Sverige har bidragit till att antalet elever som talar flera
språk har ökat i många skolor. En följd av detta är att läraren behöver vara
nytänkande och konsekvent med vilka strategier som används i klassrummet för
att främja samtliga elevers språkutveckling. I tidigare forskning kan vi se att det
finns ett behov av specifik kunskap om undervisning i det flerspråkiga
klassrummet. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka metoder som lärare
använder för att stödja flerspråkiga elevers språkutveckling samt vilka utmaningar
verksamma lärare möter i det flerspråkiga klassrummet. Resultatet visar att lärare
är medvetna om vilka strategier de väljer att använda i klassrummet men trots
detta uttrycks en önskan om utbildning i svenska som andraspråk. Vidare
framkommer det att modersmålet är en resurs som stöttar utvecklingen av ett nytt
språk. Däremot indikerar resultatet att det finns svårigheter med att använda
transspråkande i praktiken. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer och
empirin har analyserats utifrån en fenomenologisk infallsvinkel samt ett
sociokulturellt perspektiv.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Jan Andersson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Flerspråkighet
  • lärarstrategier
  • sociokulturellt perspektiv
  • det flerspråkiga klassrummet
  • språkutveckling

Citera det här

'