Lärarens högra hand i det digitala klassrummet
: Svensklärares inställning till lärplattformen Google Classroom

 • Julia Gravesen
 • Sam Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete är en studie av hur lärplattformen Google Classroom påverkar svensklärares yrkesutövning. Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare upplever att den digitala lärplattformen Google Classroom påverkar deras yrkesutövning i svenskämnet i årskurs 7–9. För att möjliggöra en djupgående analys har vi tre frågeställningar vilka besvarar svensklärares attityd till, kunskap om samt användningen av Google Classroom. Dessa frågeställningar är: ”Vilken attityd har svensklärare till det digitala verktyget Google Classroom?”, ”Vilken kunskap anser svensklärare på högstadiet sig ha kring det digitala verktyget Google Classroom?”,”I vilka syften och moment använder sig svensklärare av digitala verktyget Google Classroom?” Studiens teoretiska utgångspunkt är Learning by doing-teorin från Dewey och Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande, eftersom våra frågeställningar har sin utgångspunkt i dessa teorier. Teorierna kan appliceras som utgångspunkt i denna studie eftersom vid användning av Google Classroom får individen möjlighet till att utmanas kognitivt och vidareutveckla sina kunskaper både enskilt såväl som tillsammans med andra. Vår studie hade en mixad metod då enkätundersökningen genomfördes med både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Den kvantitativa delen av enkäten motsvarar kvantifierbara frågor som respondenternas ålder och antal år som svensklärare, medan de kvalitativa frågeställningarna efterfrågar egenkomponerade svar för att respondenterna ska få utrymme att uttrycka sig självständigt. Därför kombinerades båda dessa metoder för att få så omfattande svar som möjligt på frågeställningarna. Enkätundersökningen genererade data från 78 yrkesverksamma svensklärare på högstadiet. Studiens empiriska resultat visade att majoriteten av svensklärarna hade en positiv inställning till lärplattformar och dess funktion. Respondenterna önskade inte mer utbildning i Google Classroom oavsett om de tidigare fått utbildning eller inte. Google Classroom användes främst i syfte att ge återkoppling, samla material inför och efter lektionen, strukturera arbetsområden samt visa material för elever under lektionstid.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Kurser och ämnen

 • Svenska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • skola
 • lärplattform
 • Google Clasroom
 • undervisning
 • digitalisering
 • utbildning

Citera det här

'