Lärarens syn på rörelsepauser i matematikundervisningen kopplat till elevers koncentrationsförmåga

  • Malin Andersson
  • Fanny Lundgren

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att få fram forskning kring rörelsepauser i matematikundervisningen och dess effekter på elevers koncentrationsförmåga. Efter att ha sammanställt de olika resultaten från tidigare studier ser vi någorlunda lika resultat. Resultatet innebär att man ser ett förbättrat studieresultat eller ett oförändrat resultat bland eleverna efter att ha infört fysisk aktivitet i undervisningen, till viss del konstateras även en positiv effekt på elevers kognitiva förmågor. Utifrån forskningsläget vill vi i vår undersökning få fram olika lärares uppfattningar och upplevelser om rörelsepauser i matematikundervisningen kopplat till koncentration. Vår undersökning grundar sig i Hansen och Klingbergs kognitiva teorier. I vår studie har vi valt en kvalitativ metod där vi intervjuar olika lärare. Genom semistrukturerade intervjuer med lärare har vi fått en bredare och djupare bild av varje lärares perspektiv och syn på rörelsepauser i matematikundervisningen kopplat till elevernas koncentrationsförmåga. Det resultat som framkom var att lärare använder sig av rörelsepauser i sin undervisning. De använder rörelsepauser på olika vis med hjälp av olika verktyg och strategier. Rörelsepauser upplevs till största del som något positivt för eleven men visar även att det kan vara negativt för de elever som har svårt att återgå till arbetet och finna studiero efter en rörelsepaus.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • matematik
  • fysisk aktivitet
  • rörelseaktivitet
  • kognitiv förmåga
  • koncentration

Citera det här

'