Lärares arbete -upplevelser av tidsrelaterade möjligheter och begränsningar i klassrummet

 • Christine Ekdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lärares arbetssituation är ständigt ett aktuellt ämne. Det pratas mycket om att lärare inte hinner med sitt arbete och det finns mycket forskning inom ämnet lärares arbete och arbetstid. Syftet med denna uppsats är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad lärare gör på sin arbetstid och hur de upplever sitt arbete i klassrummet. Hur visar sig tidens möjligheter och begränsningar i klassrummet? Teoridelen ger en överblick av lärares arbetssituation utifrån tidigare forskning med inriktning på arbetstiden samt beskriver olika ramfaktorer. Teoridelen mynnar ut i en preciserad problemformulering med frågeställningar. Empiridelen presenterar urval och avgränsningar samt behandlar förförståelse, etiska aspekter, tillförlitlighet, metodkritik, och genomförande. Avslutningsvis diskuteras resultat, teori och empiri med koppling till syfte och problemprecisering i diskussionen. Jag har genomfört intervjuer med tre lärare som arbetar i årskurs 5/6. Resultaten visar tydligt att lärarnas arbetstid inte räcker till och är begränsande för arbetet. Det som tar mest tid och enligt lärarna skall ta mest tid är enskild handledning. Lärarnas upplevelse av tidsbristen är olika. Det som däremot lärarna är väldigt eniga om är att arbetet med eleverna är roligt och man har inga uttalade problem varken med ordningen i klassrummet eller med den sociala fostran.

  Tilldelningsdatum2005-nov.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '