Lärares förhållningssätt - eleven alltid i centrum

 • Helena Assarsson
 • Catia Martinsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om lärares förhållningssätt där syftet är att beskriva och analysera vilka strategier lärare använder för att utmana elevens lärande. Studien baseras på kvalitativ undersökning i form av intervjuer av sju grundskolelärare. Vi valde att hämta vårt empiriska material på olika skolor med hopp om att få kvalitativt skilda utsagor.

  I teoridelen redogörs det dels för hur läraryrket styrs utifrån gällande politisk styrning samt ekonomiska aspekter. Studien belyser betydelsen av att variera metod och material för att bemöta alla elevers olikheter och olika inlärningsstilar. Individuell utvecklingsplan och portfolio är två redskap för läraren i syfte att dokumentera elevens lärande och utveckling. Samtidigt som läraren förväntas att möta den enskilda individen ska hon eller han även möta gruppen. Det empiriska materialet visar att många lärare använder olika värderingsöv-ningar för att få en väl fungerande grupp. Litteraturdelen avslutas med en redogörelse av de teoretiska utgångspunkterna, i form av Vygotskijs och Piagets teorier, som ligger som grund för denna studie.

  Genom fördjupning i litteratur och empiriskt material visar resultatet att många lärare sätter eleven i centrum, men i sina uppfattningar ger de också uttryck för problematiken med att hantera stora klasser.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '