Lärares hinder och möjligheter i arbetet med problemformulering i matematik

 • Christina Byman

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Problemformulering i matematik är viktigt eftersom det har potentialen att förbättra elevernas kunskaper i matematik. Genom att arbeta med problemformulering ges eleverna möjlighet att utvecklas till bättre problemlösare, vilket är viktigt för att kunna lösa både komplexa matematiska problem och vardagsproblem. Forskning har visat på nära samband mellan problemformulering och problemlösning, ändå har både matematikutbildning och fortbildning till stor del riktats mot problemlösning. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om vilka hinder och möjligheter lärare upplever i sitt arbete med problemformulering och problemformuleringens roll för elevers matematiklärande. Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. Sju lärare som undervisar i matematik i årskurs 1–6 deltog i studien och analysen gjordes utifrån teorin om sociomatematiska normer och didaktiska situationer. Resultatet visar att informanternas elever har arbetat med problemformulering på ett eller flera sätt, även om begreppet var okänt för informanterna. Några av de hinder som framkom var rädslan att inte hinna med matematikboken och att missa viktigt innehåll, att elever och vårdnadshavare förväntar sig att man ska arbeta med boken och hela dess innehåll. De möjligheter som informanterna såg med problemformulering var bland annat att eleverna visade ett större engagemang än när de arbetar i sin lärobok. De får träna sitt matematiska språk, utbyter idéer med varandra och får en ökad förståelse för hur matematiska problem är uppbyggda.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • problemformulering
 • problemlösning
 • sociomatematiska normer
 • didaktiska situationer
 • adidaktiska situationer
 • sociala normer
 • klassrumsnormer

Citera det här

'