Lärares och fritidspedagogers syn på fritidspedagogens yrkesroll i skolan

 • Helena Nilsson
 • Margaretha Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår huvudsakliga målsättning med studien var att undersöka fritidspedagogens yrkesroll i skol- och undervisningsverksamheten. Vi finner detta som ett intressant problemområde då yrkesrollen förändras nämnvärt under senare år och detta har påverkat såväl yrkesrollen som uppfattningen om denne. Diskussionerna har förts utifrån ett professionellt perspektiv samtidigt som själva yrkesrollsdiskussionen förankrats i ett rollteoretiskt perspektiv. Detta för att skapa en djupare förståelse för rollskapande och hur rollerna ter sig i olika sociala sammanhang. Den övergripande strukturen i studien är av traditionell karaktär och undersökning är empiriskt genomförd i form av kvalitativa forskningsintervjuer. Respondenterna var lärare respektive fritidspedagoger och de huvudsakliga frågeställningarna var hur yrkesrollen uppfattas samt nyttjas i skol- och undervisningsverksamheten. Efter genomförd undersökning framkom det att en fritidspedagogs medverkan i undervisningsverksamheter ofta är tydligt relaterade till den specifika arbetsgruppens uppfattning gällande yrkesrollen. Vidare påvisades det att respondenterna upplevde att det under senare år skett en väsentlig förändring gällande arbetsfördelning inom skolverksamheter. Detta medför väldigt varierande verksamheter bland annat på gällande en fritidspedagogs arbetsuppgifter då dennes yrkesroll kan tillämpas på ett flertal alternativa sätt. Detta kan vara positivt då det medför en flexibilitet inom yrket men också fungerar som en hämmande faktor då man som fritidspedagog kan uppleva att man inte får tillräckligt handlingsutrymme eftersom förutsättningarna är för otydliga.

  Tilldelningsdatum2006-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '