Lärares synsätt på arbetet med nyanlända elever
: En studie om lärares berättelser om sitt språkutvecklande arbete

 • Marie Fajersson
 • Ida Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår kvalitativa studie är att få ta del av lärares berättelser om deras språkutvecklande arbete med nyanlända elever. Insamlingen av empirin har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare på tre olika skolor i samma kommun. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande med fokus på fyra begrepp: socialt samspel, proximala utvecklingszonen, scaffolding, samt transspråkande. Dessa teoretiska begrepp kompletterar varandra och ligger till grund för analysen av det empiriska material som samlas in. Sammanfattningsvis tyder vår undersökning på att man i svensk skola kan utnyttja sådana resurser som till exempel modersmålslärare och fritidslärare bättre. Vidare tyder resultatet på att lärare kan sakna tydliga riktlinjer och kunskaper om hur de ska gå tillväga med nyanlända elever. De språkliga resurserna som finns att tillgå i den dagliga undervisningen utöver att använda sig av andra elever till att översätta, ser vi att ingen lärare använda sig av eller ha kunskap om eller erfarenhet av.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare) & Christina Lindh (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Språkutveckling
 • transspråkande
 • nyanlända elever
 • modersmål
 • didaktiska strategier
 • resurser

Citera det här

'