Lärares uppfattningar kring specialpedagogisk handledning
: i relation till den egna kompetensutvecklingen

  • Camilla Andersson
  • Ingela Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Samhällets förändringar kan leda till konsekvenser i dagen skolan. Flexibiliteten inom skolan och lärares kompetensutveckling utmanas i takt med att samhället förändras. Specialpedagogens handledande uppdrag kan ses som en länk i lärares kompetensutveckling för att utöva sin yrkesprofession i dagens skola. Detta problemområde ligger till grund för studiens syfte där fokus utgår ifrån lärares uppfattningar inom området handledning i relation till kompetensutveckling.

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares uppfattningar kring specialpedagogisk handledning i relation till den egna kompetensutvecklingen. För att konkretisera syftet formuleras följande forskningsfrågor; Hur uppfattar lärarna handledning i relation till utveckling av den egna kompetensen? På vilket sätt kan handledning bidra till att kompetensutveckling sker?

Nationell och internationell forskning lyfter fram olika perspektiv kring handledning i relation till kompetensutveckling, samarbete, stöd och reflektion och kollegiala gemenskaper.

Valet av teoretiska utgångspunkt för studien är utifrån det systemteoretiska perspektivet. Mot bakgrund av studiens syfte används centrala begrepp som helhet, cirkularitet och möten mellan olika system.

Studiens metodval är kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sex lärares uppfattningar om handledning sett i relation till att utveckla sin kompetens användes för att samla in studiens empiri. Lärarna är verksamma lärare inom grundskolan och undervisar från förskoleklass till år 9.

Att mötas, känna delaktighet och trygghet i sin roll som lärare, få redskap och nycklar, återkoppling, jämföra och diskutera bidrar till en förändringsprocess där handledningen kan fungera som en länk för cirkularitet. Detta är några delar som lyftes fram i resultatet och diskuteras vidare.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Linda Plantin Ewe (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • lärares uppfattningar
  • specialpedagogisk handledning
  • kompetensutveckling
  • förändringsprocess
  • utveckling, möten

Citera det här

'