Lärares uppfattningar om NO ämnets utomhusundervisning i åk 1-3

 • Evelina Svensson
 • Linnéa Kocheise

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår kvalitativa studie är att belysa lärares uppfattningar om utomhusundervisning som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3. Studien syftar även till att undersöka vilken betydelse lärare anser att utomhusundervisning har för elevers lärande i ämnet NO i årskurs 1-3. Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i ämnet NO på lågstadiet. Lärarnas uppfattningar analyserades med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. Resultatet visar att lärarna i denna studie delar uppfattningar om att använda utomhusundervisning som undervisningsmetod med lärare i den tidigare forskningen. De ser det som något positivt i förhållande till platsens betydelse och samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning. Resultatet visar även att lärarna i denna studie inte har någon faktisk erfarenhet kring hur utomhusundervisningen påverkar elevers lärande, utan de nämner endast vad de tror och vad de har en förhoppning om att utomhusundervisningen kan bidra med.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Brommesson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Utomhusundervisning
 • undervisningsmetod
 • NO
 • uppfattningar
 • platsens betydelse
 • samspel
 • prestationer
 • motivation
 • intresse
 • lärande

Citera det här

'