Lärares upplevelser av att bedöma multimodala texter
: En kvalitativ studie

  • Sara Harrysdotter
  • Emma Hermansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka olika aspekter av lärares upplevelser av bedömningar av multimodala elevtexter. Studien vilar på en socialsemiotisk och multimodal teoribildning. Vi har använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att besvara syftet. Resultatet visar att lärare använder multimodala texter för att bedöma elevers kunskaper. Det saknas däremot en enighet kring vad som ska bedömas i en multimodal elevtext. Resultatet visar vidare att det finns olika upplevelser av vilka förutsättningar styrdokumenten ger vid bedömning av multimodala elevtexter. Lärare som upplever att det saknas förutsättningar förespråkar en mer utvecklad beskrivning av vad det innebär att text och bild ska samspela.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare), Annika Bondesson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Multimodalitet
  • bedömning
  • socialsemiotisk och multimodal teoribildning
  • semiotisk resurs
  • multiliteracy

Citera det här

'