Lärarnas perspektiv på läsning i de frivilliga skolformerna
: En studie på gymnasiet och i vuxenutbildningen

 • Mattie Adie
 • Ingrid Mogered Lindén
 • Linda Valarezo Falk

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Svenska elevers läsförståelse behöver förbättras. Nyckelpersoner i skolans läsundervisning är lärarna, och i denna studie är syftet att undersöka hur ämneslärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen beskriver den läsning och läsförståelse som ingår i deras undervisning. Syftet är också att utifrån ämneslärarnas perspektiv beskriva de utmaningar lärarna möter och hur en speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling skulle kunna vara behjälplig i denna undervisningspraktik. En kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag bestående av öppna frågor har gjorts i form av en anonym webbenkät som mejlats till ett antal ämneslärare i de frivilliga skolformerna utspridda geografiskt i södra Sverige. Respondenterna representerar olika ämnen och olika gymnasieprogram samt vuxenutbildning. Webbenkäten har föregåtts av en mindre pilotstudie. Efter analys och tolkning av enkätsvaren med stöd i några begrepp och teoretiska utgångspunkter, nämligen de sociokulturella, pragmatiska och specialpedagogiska perspektiven, har följande resultat nåtts. Den läsning som äger rum på lektionerna är framför allt tyst läsning av tryckt text och 95 % av respondenterna uppger att mindre än 50 % av lektionstiden ägnas åt läsning. De flesta respondenterna anser sig ha en relativt god kunskap om lässtrategier, använder också andra språk- och läsutvecklande metoder och genomför ofta textsamtal med elever, även om det inte är den mest frekventa metoden vid arbete med elever i lässvårigheter. När kollegiala samtal förs handlar de om elevprestationer och bedömning i stället för om läsmetoder, men en majoritet av lärarna vill lära sig mer om lässtrategier och skulle på olika sätt vilja motivera sina elever att läsa och att identifiera sig som läsare. Ramfaktorer som tid, resurser och organisation samt elevernas bristande läsförmåga och läsvana beskrivs som utmaningar ämneslärarna möter i läsundervisningen. Ämneslärarna önskar stöd från speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling till alla elever och lärare på skol-, grupp- och individnivå.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Sjunnesson (Handledare), Ann-Elise Persson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • gymnasieskolan
 • litteracitet
 • läsförståelse
 • läsning
 • speciallärare
 • vuxenutbildningen
 • ämneslärare

Citera det här

'