LÄRARROLLEN
: Den komplexa lärarrollen-sex lärares syn på sin lärarroll

 • Per-Ola Holmquist

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I dagens skola har läraren fått en starkare roll än tidigare, till stor del beroende på förändrade familje- och arbetsförhållanden. Lärarens kompetens och förhållningssätt har stor betydelse för elevernas förmåga att ta till sig ny kunskap och att interagera med andra elever och vuxna i skolan. I litteraturgenomgången har olika aspekter av lärarkompetens belysts ur aktuella forskares synvinkel och fem kompetenser utkris-talliserade sig: ledarskap, kommunikation, lärareelevrelation, interaktion och hand-ledning. I syfte att belysa vilka speciella kompetenser lärare kan anses sig behöva, hur lärare kan uppfatta sin lärarroll samt hur medvetna lärare kan vara om elevers uppfattning om lärarens betydelse har intervjuer genomförts med sex lärare, en kvin-na och fem män. Intervjupersonen arbetade med för- och grundskoleelever och hög-skolestuderande. Någon diskrepans mellan de olika lärarkategorierna framkom inte, trots att lärarna undervisade på olika stadier. Lärarna använde sig av en demokratisk ledarstil och betonade vikten av att via god kommunikation bygga upp en bra kon-takt med eleverna. De såg en del av sin läraruppgift som handledning, där de hjälpte eleverna vid eget arbete och grupparbete. Några tydliga strategier för lärarrollen uppgavs inte, i stället tycktes lärarna rent intuitivt förstå och kunna möta elevernas olika behov och speciella personligheter. En allmän uppfattning om hur eleverna såg på läraren var att läraren var en fostrare i form av en extraförälder, med allt vad det innebär. Den fostrande rollen upplevdes som tidskrävande. Samtliga lärare betonade vikten av att skapa förtroende och bygga upp goda elevrelationer.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '