Lärarrollen spelar roll!
: En analys av Sveriges främsta lärare i TV-serien Klass 9A

 • Marie Ribbing
 • Petra Mattisson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att analysera vilken bild TV-serien

  Klass 9A visar av den professionella pedagogen i jämförelse med vad pedagogisk forskning framför om den samma. I det moderna samhället spelar massmedia en stor roll för den enskilda individen. Media anses spegla samhällets gemensamma värderingar, attityder och normer. TV som media kan därför komma att påverka hur människor uppfattar den professionella pedagogen som visas upp i TV-serien Klass 9A. Uppsatsens teoretiska kapitel baseras utifrån två kriterier som beskriver läraryrkets professionalitet. Kriterierna som ligger till grund för denna uppsats är en specifik kunskapsgrund för yrket samt en nedtecknad yrkesetik. Forskningsrön som presenteras i uppsatsen uttrycker hur läraren på ett professionellt sätt skall kunna motivera elever till fortsatt lärande samt hur lärares förväntningar spelar en avgörande roll för hur elever skall lyckas uppnå goda resultat i skolan. Undersökningen har genomförts med hjälp av modifierad didaktisk etnografisk metod och en kvalitativ analys. Analysen har baserats på ett urval av avsnitt ur TV-serien som fokuserar på pedagogernas förhållningssätt gentemot eleverna. Resultatet visar att TV-seriens pedagoger uppvisar likheter och motstridigheter med vad pedagogisk forskning framför som eftersträvansvärt när det gäller att motivera elever till fortsatt lärande. Det vill säga pedagogerna uppvisar inte alltid vad som beskrivs som en specifik kunskapsgrund för yrket. Resultatet visar även att TV-seriens pedagoger i några avsnitt inte uppfyller de yrkesetiska principer som finns nedtecknade för läraryrket.

  Ämnesord

  : pedagogik, läraryrkets professionalitet, motivation, yrkesetiska principer
  Tilldelningsdatum2010-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Brante (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • pedagogik
  • lärarprofessionalism
  • motivation
  • yrkesetiska principer
  • lärarrollen

  Citera det här

  '