Lärarstudenters syn på jämställdhetsarbete i skolan ur ett lärande- och hälsofrämjande perspektiv

 • Frida Hesselgren
 • Ida Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Idag finns hälsoskillnader mellan könen, vilka delvis beror på ojämställda förhållanden i samhället, som uppkommit av värderingar för hur kvinnor och män ska vara. En förändring av värderingar kan ske i skolan där läraren har en betydelsefull roll. I lärarutbildningen förekommer ingen kontinuerlig undervisning kring hur lärarstudenterna ska integrera ett

  genusperspektiv i sin framtida yrkesroll. Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilket sätt lärarstudenter anser sig kunna arbeta med jämställdhet i skolan ur ett lärande- och hälsofrämjande perspektiv. Datainsamlingen har skett genom tio intervjuer med lärarstudenter. I resultatet framkom att lärare bör vara förebilder och handledare för sina elever i jämställdhetsarbetet. Lärarstudenterna menar att klimatet i skolan bör genomsyras av öppenhet och respekt där dialog och reflektion är viktiga komponenter för att skapa medvetenhet hos både lärare och elever. De anser även att det är viktigt att se alla elever samt uppmuntra och respektera individen som den är oavsett samhällets förväntningar. Eleverna kan då känna trygghet och därmed utveckla ett starkare självförtroende som kan främja god hälsa. Om elever reflekterar över ställningstaganden och samhällssituationer är vår slutsats att elever kan medvetandegöras, vilket skapar förutsättningar för ändrade värderingar. Dessa värderingar ligger till grund för framtida val i livet och det är därför viktigt ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv att utöva jämställdhetsarbete i skolan, för att förhindra val som leder till hälsoskillnader mellan könen.

  Today there are differences in health between the genders. These differences are partly caused by unequal relationships in the society that have developed out of values for how women and men should be. In order to change a set of values it’s important to begin the process in school where the teacher has a significant role. In the teachers’ program of education there is no continuous training as to how teachers can integrate the perspective of genders in their future profession. The aim of this study was to examine in which way student teachers consider they can work with equality in school from a health promoting and educational angle. Data has been collected through ten interviews with students. The result shows that teachers need to be role models and supervisors for their pupils in the work of equality. In order to make teachers and pupils aware and make them begin to reflect, the dialogue is emphasized. The students also believe it’s essential to pay notice to each pupil as well as encourage the individual as she or he is, irrespective of the expectations of the society. Further more the atmosphere in school should be permeated with openness and respect. Then the pupils can feel safe and secure and improve their self-esteem, which can provide health. Our conclusion is that it’s important to make pupils cogitate upon standpoints and situations in society. Sets of values and lines of action are established in the school years and predict future life choices. Therefore it’s important, from a health promoting and educational viewpoint, to work with equality in

  school, in order to prevent differences in health.

  Tilldelningsdatum2004-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '