Lärmiljön och bemötandet är viktigt för en socialt hållbar framtid
: en kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt för en socialt hållbar utveckling i en mångkulturell kontext

  • Emelie Rosberg
  • Jeanette Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarna resonerar kring lärandet för den socialt hållbara utvecklingen i en mångkulturell kontext. Med hjälp av frågeställningarna: Hur resonerar förskollärarna kring sitt arbete för en socialt hållbar framtid? Vilka strategier anser sig förskollärarna använda i arbetet med den socialt hållbara utvecklingen? På vilka sätt uppfattar förskollärarna att de arbetar med olika språk och kulturer? Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av fyra intervjuer med fem förskollärare på tre förskolor i en skånsk kommun. Det sociokulturella perspektivet är det teoretiska perspektivet som har använts i studien men även hermeneutiken, som är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt användes. Resultatet visar att lärmiljö och bemötande är två aspekter som ses som viktigt i arbetet med den socialt hållbara utvecklingen. Det syns även att förskolorna har det sociala med som en del i den övergripande planeringen och att det arbetas aktivt med det sociala i samband med exempelvis värdegrundsarbete och konflikthantering. Kultur och språk synliggörs på olika sätt, genom uppmärksamma olika högtider och kulturella firanden. Men det upplevs ibland som ett dilemma, speciellt om det inte finns barn eller vuxna med andra kulturer eller språk i barnens närhet. 

Tilldelningsdatum2020-feb.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Adam Droppe (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • förskollärares arbetssätt
  • socialt hållbar utveckling
  • mångkulturellt
  • interaktion

Citera det här

'