Läroboken – en produkt av sin tid?
: En kvalitativ textanalys av den omgivande samhällskontextens vara eller icke-vara i läroböcker

 • Johanna Håkansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie har till syfte att undersöka huruvida den omgivande samhälleliga kontexten kan påstås ta plats i läroböcker i samhällskunskap. Här undersöks specifikt hur modern respektive postmodern samhällsteori framträder i läroböckerna, samt om det går att identifiera några förändringar över tid. Det tidigare forskningsläget visar att det finns goda skäl att anta att detta är möjligt, vilket också delvis visat sig stämma. För att underlätta analysen av det empiriska materialet, vilket utgörs av nio läroböcker i samhällskunskap för högstadiet, författade under en period om 35 år, har idealtyper om modernitet samt postmodernitet formulerats. Dessa utgör studiens teoretiska ramverk och ligger således till grund för den kvalitativa textanalys som tillämpats som metod. Dessutom prövas dessa idealtypers giltighet. De resultat som genererats genom analysen visar att det är möjligt att spåra samhällsteori i läroböcker, men att en förändring från det ena till det andra, från det rent moderna till det rent postmoderna, är svårare att hävda. I stället påstås de båda teorierna samexistera, där den ena stundom tar mer plats än den andra.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

 • samhällskunskap
 • läroboksanalys
 • kvalitativa studier
 • modernitet
 • postmodernitet
 • idealtyper
 • demokrati
 • framtidssyn

Citera det här

'