Läroboken i matematikundervisningen
: En enkätstudie om hur och varför matematiklärare använder läroböcker

  • Lina Rasmusson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den empiriska studien tar sin utgångspunkt i lärares syn på läroböcker inom matematikundervisningen i årskurs 1 - 3. Studien har undersökt hur och varför lärare använder läroböcker inom ämnet matematik. Resultatet som tidigare forskning pekar på, kommer tillsammans med resultatet från den empiriska studien, att medverka till ökade kunskaper kring läroboksanvändning och kompletterar därmed tidigare forskning som finns inom området. I kursen används en kvantitativ undersökningsmetod och data har samlats in från 37 stycken enkäter som legitimerade lärare i årskurs 1 – 3 har fått besvara. Metoden valdes för att kunna nå så många lärare som möjligt inom en viss tidsbegränsning. För att kunna analysera materialet intogs ett didaktiskt perspektiv, perspektivet blev ett genomgående tema både i tidigare forskning samt i den empiriska studien. För att kunna sammanställa tidigare forskning med studiens empiri, bildade dessa två delar en helhetssyn på läroboksanvändandet i matematikundervisningen. Resultatet visade att läroboken är en bra grund att utgå från när undervisning ska planeras och genomföras, detta oavsett lärarens erfarenheter i yrket. Resultatet visade också att de flesta lärarna bedriver undervisning utifrån läroböcker som innehåller i första hand individuellt arbete men även pararbete. Vidare visade resultatet att läroboken ger eleverna en tydlig struktur men saknar variation.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Matematik
  • utbildningsvetenskap
  • lärobok
  • läroboksanvändning

Citera det här

'