Läromedel - på vilka grunder?
: en kvalitativ studie kring matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3

 • Emma Särvegård
 • Anette Bengtsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Denna uppsats är tänkt att belysa användandet av läromedel som utgångspunkt i matematikundervisningen i grundskolans lägre åldrar. Inte att läromedel används, utan hur och vid vilka tillfällen det används samt om och när lärare på fältet anser att användande av läromedel har betydelse för elevers lärande och utveckling.

  Vi har undersökt följande:

  1. Varför och när väljer lärare att använda läromedel i matematik?
  2. Vilken syn har lärare på hur deras elever tillägnar sig kunskaper och färdigheter i matematik?

   

  För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört semistrukturerade intervjuer av fem yrkesverksamma lärare. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av tematisk analys. De slutsatser vi kunnat dra utifrån den litteratur vi bearbetat är att lärare främst använder läromedel i så hög utsträckning på grund av organisatoriska orsaker som exempelvis att det är tidsbesparande, ses som en garanti för undervisningens kvalitet samt att det ger eleverna en struktur de känner sig trygga med. Vi har också kunnat dra slutsatsen att socialt samspel och kommunikativa aktiviteter har stor betydelse för elevers lärande och utveckling i matematik.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Juter (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • läromedel
  • lärobok
  • matematikundervisning
  • proximal utvecklingszon
  • matematiska förmågor
  • varierat arbetssätt

  Citera det här

  '