Läroplan i förändring
: en kvalitativ studie angående lärares inställning till Gy 11’s ämnesplaner och kunskapskrav, i relation till Lpf 94's kursplaner och betygskriterier

 • Therese Fredriksson
 • Maja Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo implementera Gy 11 i lärandesituationer. I denna studie jämförs Lpf 94 med Gy 11. Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för den nya läroplanen. För att uppnå detta mål har en kvalitativ undersökning gjorts i form av personliga intervjuer med gymnasielärare. Respondenterna är lärare i södra Sverige med erfarenhet av både Lpf 94 och Gy 11. En diskussion förs kring de positiva och negativa följderna av ett läroplansskifte. Resultatet pekar på att respondenterna uppfattar att införandet av nya läroplanen har varit jäktat, vilket har bidragit till en osäkerhet kring hur undervisning och bedömning ska utföras. Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser därför att införandet av Gy 11 har påverkat deras yrkesroll negativt.

  Tilldelningsdatum2013-okt.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÅke Nordström (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • bedömning
  • betygshistoria
  • betygsskala
  • betygssystem
  • gy 11
  • lpf 94
  • läroplan
  • historia

  Citera det här

  '